0

Zadný výpad s výskokom

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, postoj na šírku panvy, paže vedľa tela

POHYB:

Zo základnej polohy vykonajte výpad vzad. Zadná dolná končatina má oporu o špičku, kolenom jemný dotyk o podložku. Z polohy sa vráťte späť a vyskočte („ ostré koleno do výšky“). Paže sa pohybujú kontralaterálne ( koleno a protiľahlá paža)

TIP:

Používajte paže v pohybe, majú stabilizačnú funkciu pricvičení

CIEĽ:

Dolné končatiny, core

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé